Všeobecná štátna skúška je ekvivalentom úrovne C1-C2, ktorá označuje pokročilého používateľa jazyka. Nielen stupňom náročnosti, ale aj kvalifikáciou je všeobecná štátna skúška na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z.z.).

S vysvedčením o štátnej skúške je možné jazyk vyučovať v školách alebo si na živnostenskom úrade zaregistrovať viazanú živnosť v oblasti vyučovania cudzích jazykov.

Príprava na štátnu skúšku sa značne líši od prípravy na medzinárodné certifikáty. Neznamená to však, že je štátna skúška ťažšia, ale je úplne inak koncipovaná. Obsahuje úlohy na preklad, reálie anglicky hovoriacich krajín, históriu, geografiu, literatúru atd. Pre študentov je menej vhodná, keďže sa môže stať, že v zahraničí im nebude uznaná.

Ako skúška prebieha?
Písomná časť obsahuje štyri časti:

  • Diktát v rozsahu asi 100 slov prečíta examinátor text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú. V tejto časti nesmú používať slovníky. Niekedy je v zadaní aj preklad diktátu do slovenčiny bez slovníka.
  • Čítanie s porozumením: Kandidáti si prečítajú zadaný text a vypracujú pripojené cvičenia. V tejto časti nesmú používať slovníky.
  • Preklad do angličtiny: V rozsahu asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu anglického jazyka. V tejto časti sa môžu používať slovníky.
  • Voľná téma: Kandidát si vyberie jednu z troch navrhnutých tém a vypracuje ju v rozsahu najmenej dvoch stránok A4. V tejto časti sa môžu používať slovníky.

Ústna časť obsahuje tiež štyri časti:

  • Práca s autentickým textom: Počas celkovej cca 20 minútovej prípravy na ústnu skúšku si kandidát potichu prečíta zadaný text, obsah ktorého na skúške prezentuje formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme textu. Je to obyčajne kratší text alebo úryvok z tlače alebo z literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Kandidát má právo použiť pri tom svoj materinský jazyk, je však dobré, ak vie podať výklad v cudzom jazyku. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.
  • Konverzačná téma: Kandidát sa rozhovorí na jednu z konverzačných tém, ktoré sú uvedené v priložených Sylabách. Konverzačnú tému si kandidát žrebuje/vytiahne spolu s otázkou z reálií.
  • Otázka z reálií: V tejto časti má kandidát dokázať, že pozná zemepisno-hospodárske a kultúrno-politické pomery anglicky hovoriacich krajín - Veľkej Británie a Spojených štátov amerických a vie ich porovnať s domácimi. Potrebné vedomosti o týchto faktoch môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí.
  • Beletria: Kandidát uvedie na prihláške diela najmenej piatich autorov z anglofónnych oblastí, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zadaní tejto časti ústnej skúšky, t.j. examinátor vyberie jedného z prečítaných autorov. Neznamená to ale, že kandidát bude hovoriť obsah prečítaného diela, ale preukáže znalosti o živote, diele a zaradení konkrétneho autora do príslušného literárneho obdobia, resp. literárneho prúdu