Najvyššiu odbornú úroveň garantuje majiteľka školy Mgr. Andrea Hanuliaková, lektorka anglického jazyka od roku 1999 a znalkyňa v oblasti anglický jazyk vymenovaná Ministerstvom spravodlivosti v roku 2008. Pri výbere jazykovej školy pre Vás a Vaše deti je dôležité vedieť, kto je za kvalitu vyučovacieho procesu zodpovedný. Ak je majiteľom alebo riaditeľom školy niekto, kto nie je v jazykovej oblasti viac ako zdatný, resp. škola nemá garanta, ktorý dohliada na odbornú stránku výučby, nemôže škola splniť Vaše očakávania. Riaditeľ školy rozhoduje o jazykových úrovniach kurzov, zaradení žiakov do skupín, o jazykovom obsahu a náplni jednotlivých kurzov, o výbere učebníc, osnovách a teda úplne o všetkom, čo sa týka odborných záležitosti. Okrem toho si vyberá lektorov a nesie zodpovednosť za ich jazykovú a metodickú prípravu. Ak sám riaditeľ školy, resp. ním poverená osoba nie je vo svojej oblasti expertom, nedokáže vybrať lektorov, ktorí budú schopní učiť tak ako je potrebné a kvalita školy ide bokom. Lektori, ktorí učia v Globe prechádzajú prísnym výberom a pred tým, než začnú naozaj učiť absolvujú jazykovú a metodickú prípravu.

Ľudia, ktorí hľadajú jazykovú školu pre seba alebo svoje deti nemajú väčšinou možnosť spoznať všetkých lektorov, ktorí budú s nimi pracovať. A samozrejme, nemajú ani možnosť kvalitu lektora posúdiť, ak sami jazyk neovládajú. Je preto na vedení, aby toto za rodičov vyriešilo a zamestnávalo naozaj kvalitných ľudí, ktorí sú okrem iného veľmi vzácni. V školách sa stáva, že deti učia učitelia, ktorí majú nesprávnu výslovnosť, nevedia hovoriť anglicky plynule, nevedia sa vyjadriť v každej situácii a podobne. Lektor jazyka musí byť schopný používať jazyk prirodzene a bezchybne z jedného jediného dôvodu. Študent sa jazyk učí počúvaním, reagovaním v bežných situáciách, diskusiou s učiteľom a argumentáciou. Ak učiteľ nedokáže komunikovať kedykoľvek o čomkoľvek, nie je to ten správny človek na správnom mieste. Na toto v Globe dávame najväčší pozor. Všetci interní aj externí lektori spĺňajú prísne kritériá, disponujú vynikajúcou znalosťou angličtiny na úrovni C1 až C2 a dobrými osobnostnými predpokladmi pre prácu so študentmi. Jazykové znalosti získali buď štúdiom na vysokej škole alebo pobytom v zahraničí, kde absolvovali jazykovú prípravu a získali medzinárodné jazykové certifikáty na najvyšších možných úrovniach.

Paradoxom je, že čím mladšie dieťa je, tým lepšieho lektora potrebuje. Základné školy robia chybu v tom, že učitelia na prvom stupni sú buď rekvalifikovaní alebo nekvalifikovaní, s tým že pre malé deti stačí ak učiteľ bude učiť len základnú slovnú zásobu a ostatné sa dieťa naučí potom. Je to najhorší omyl a škoda, ktorú školstvo na deťoch pácha. Dieťa jazyk doslova nasáva, absorbuje všetko okolo a keď je jazyku vystavené ako celku bez vplyvu slovenčiny, učí sa ho rýchlejšie a prirodzene. Ak ho sám učiteľ neovláda, nemôže očakávať, že dieťa sa ho ovládať naučí. Skôr bude frustrované z toho, že sa učí stále dokola to isté. Pokrok sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak má vzdelávanie systém a systém môže fungovať iba vtedy keď je lektor jazykovo, metodicky pripravený a absolútne autentický. Deti tak pochopia, že cudzí jazyk je niečo reálne, čo sa používa a nie niečo, čo je iba v učebnici a končí to jej zatvorením.

V Globe sa vyučuje priamou komunikačnou metódou, t. j. anglicky sa rozpráva už od prvej minúty u nás. Veľmi častou chybou pri učení sa jazyka je väzba na svoj materinský jazyk, tá vedie ku „kazeniu“ štruktúry cudzieho jazyka a zabraňuje v pokroku. Na hodinách preto žiaci rozprávajú iba anglicky a používajú nové jazykové prostriedky hneď v novom kontexte. Na hodinách nikdy nechýba moment prekvapenia a v angličtine sa diskutuje o všetkom čo študentov zaujíma.

Priama metóda je metóda riadenej konverzácie, ktorá je založená na princípe intenzívnej interakcie medzi žiakom a lektorom. Lektor sa spýta otázku s použitím novej slovnej zásoby alebo štruktúry a ihneď mu pomáha vytvoriť odpoveď. Metóda je dynamická a efektívna, keďže dáva študentom možnosť rozprávať anglicky celú hodinu a zbaviť sa bariér v komunikácii. V Globe simulujeme reálne cudzojazyčné prostredie, ktoré žiaka pripraví na reálne situácie.

Začiatočníkovi, alebo človeku ktorý sa nikdy komunikačnou metódou neučil sa takáto vec zdá nemožná. V dobre jazykovej škole by to mal byť zásadný princíp, na ktorom musí každý lektor trvať. Akonáhle študent spohodlnie, čaká na preklad do slovenčiny a jazyk sám netvorí, nemôže byť v učení úspešný. V Globe sa naučí dobre rozumieť, rýchlo a správne odpovedať a na najvyššej úrovni diskutovať a argumentovať v cudzom jazyku. Ako to všetko zvládneme?

a) Rýchlosť - lektor na hodine hovorí k študentom rýchlo, zachováva prirodzené tempo konverzácie a autentický prízvuk. Prvé hodiny sú pre študentov ťažké, keďže na to nie sú zvyknutí, ale po pár hodinách je to prirodzená záležitosť. Rýchle tempo študentovi umožní porozumieť rozhovorom v cudzom jazyku aj v jeho prirodzenej podobe inde ako u nás.

b) Otázky -  učiteľ sa pýta každú otázku viac krát a tým automaticky začína odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke ako aj pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou. Učiteľ pasívne nečaká pokiaľ študent odpovie na otázku sám, ale neustále ho nabáda na odpoveď. Odpovede študent tvorí od jednoduchých po zložité, vždy na sebe zodpovedajúcej úrovni ale v najdlhšej možnej forme. Lektor musí trvať na tom, aby žiak neodpovedal jednoslovne, ale aby svoje odpovede rozvíjal všetkými možnými smermi. Takýmto spôsobom dochádza k učeniu, upevňovaniu a precvičovaniu si gramatických javov a slovnej zásoby v praxi.

c) Moment prekvapenia - tajomstvom úspechu pri učení sa cudzieho jazyka je opakovanie a moment prekvapenia. Učenie sa jazyka pozostáva z vytvárania rýchlych reflexov, ktoré sa podobajú akejkoľvek inej automatickej činnosti. Takéto reflexy môžu byť nacvičené iba spôsobom častého opakovania. Aktivity by sa mali opakovať dovtedy, kým ich študent nie je schopný robiť sám automaticky a v núdzi alebo v strese. Konverzácia o čomkoľvek kedykoľvek zaručuje, že prebratá slovná zásoba a gramatika sa stále opakujú a študent naučené len tak ľahko nezabudne.


Škola má svoju rokmi a výsledkami overenú metódu a systém, ale tvoria ju ľudia, ktorí dávajú systému niečo výnimočné, každý svojim spôsobom. V záujme spokojnosti zákazníka sa usilujeme držať rovnaký štandard vo všetkých skupinách. Lektori prechádzajú metodickými prípravami, kde sa naučia ako učiť jednotlivé zložky jazyka a ako svoje vedomosti odovzdávať ďalej. Všetci používame priamu komunikačnú metódu, ktorá núti žiaka komunikovať v cudzom jazyku od prvej hodiny. Pracujeme s rovnakými materiálmi, učebnicami, audio a video materiálmi, ktoré máme v našej internej databáze a na ktorých vedenie školy systematicky stále pracuje. Výsledkom by mali byť žiaci, ktorí nemajú problém ani keď na hodinu príde iný lektor. Hodina bude prebiehať rovnako, ale pre žiaka bude takáto zmena spestrením a skúškou, či dokáže svoje znalosti použiť aj v prítomnosti niekoho neznámeho.

Každého žiaka pred nástupom k nám testujeme formou krátkeho osobného pohovoru a zaraďujeme do skupiny podľa jeho aktuálnych vedomostí a cieľov. Dôkladným zatriedením žiaka dosiahneme najlepšiu možnú kompatibilitu celej skupiny. Individuálne rozdiely medzi žiakmi odstraňujeme postupne individuálnym prístupom ku každému. Komfortnú prácu nám dovoľujú 6 až 10 členné skupiny, kde má každý na komunikáciu dostatok miesta. Vyučovanie u nás je dynamické a nedovoľuje žiakovi chodiť na hodiny bez prípravy. Výsledkom je rýchly pokrok a často vyriešenie niekoľkoročných problémov s angličtinou behom pár hodín.

Dostať sa v štúdiu cudzieho jazyka na vysokú úroveň, používať ho sebavedome a bez chýb je síce ťažké, ale nie nemožné. Globe je v príprave žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a dospelých jednoznačne jednotkou v regióne. Pripravujeme žiakov na medzinárodné skúšky, štátne jazykové skúšky, učíme manažérov, obchodných zástupcov a zamestnancov zahraničných firiem. Prečo práve my? Pretože učíme jazyk komplexne a rozvíjame všetky jazykové kompetencie t. j. gramatiku, slovnú zásobu, počúvanie a komunikáciu. Nepodceňujeme žiadnu z týchto disciplín, pretože inak sa k želanému výsledku nie je možné dopracovať. Viac o našej metóde si prečítate v sekcii Direct Method.

Pretože angličtinu nevnímame iba ako cieľ ale aj ako prostriedok k učeniu sa iných vecí. Odpovieme Vašim deťom na množstvo otázok. Vzbudzujeme v nich zvedavosť a záujem o reálny svet, prírodu, spoločnosť, históriu a všetky oblasti ľudskej činnosti. Rozvíjame vedomosti a schopnosti žiakov diskusiami, riešením reálnych problémov od nakupovania až po manažment vlastnej fiktívnej firmy. Študenti sa u nás vždy učia to, čo potrebujú a čo ich zaujíma.

Používame najmodernejšie edície učebníc, ktoré sú pre žiakov zaujímavé a obsahovo hodnotné. Učebnice sú čisto anglické a sú určené na výučbu na základnej, resp. strednej škole. Cvičenia v učebniciach sú koncipované tak, aby bol študent pripravený na medzinárodne uznávané jazykové skúšky akéhokoľvek typu (vrátane maturity). Pri práci s dospelými používame učebnice vždy podľa oblasti, ktorej sa zákazník potrebuje venovať. Okrem učebníc na každej hodine využívame médiá, t.j. videá, filmy, interaktívne cvičenia a iné doplnkové materiály, ktoré študentov dokážu zaujať a stimulovať.

Sídlime v samom centre mesta v reprezentatívnych priestoroch s bezpečným prístupom aj pre najmenšie deti. Vchod do budovy je zo schodov k Matičnému námestiu. K dispozícii máme celkom 6 multimediálnych učební, knižnicu a konferenčnú miestnosť.

Od septembra 2020 používame online systém Edupage, ktorý poznáte zo základných a stredných škôl. Každý žiak má svoje prihlasovacie údaje a mobilnú aplikáciu, kde môže sledovať úlohy, zadania, známky, absenciu na hodinách a množstvo ďalších vecí. Rodič má nad štúdiom dieťaťa v Globe absolútnu kontrolu. Okrem toho má vždy možnosť sa objednať u lektora svojho dieťaťa na konzultáciu, resp. sa prísť pozrieť na hodinu aj bez ohlásenia.