FCE je skúška určená pre tých, ktorí ovládajú angličtinu slovom a písmom na úrovni B2.

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca jazykov sa na popis jazykových zručností používa 6 stupňov od A1 až po C2. Úroveň B2 zodpovedá pokročilej znalosti jazyka, to znamená, že absolvent je schopný sa plnohodnotne vyjadrovať v anglickom jazyku, rozumie textom z rôznych zdrojov, zvukovej podobe jazyka z médií a dokáže v jazyku plynule komunikovať.

Je to ideálna skúška pre tých, ktorí chcú angličtinu využívať na pracovné a študijné účely, predovšetkým pre študentov stredných škôl, ktorí plánujú štúdium v zahraničí.

Na čo mi bude FCE?
Certifikát FCE platí na celý život a môžete ho teda kedykoľvek použiť ako „medzinárodný jazykový pas" pre účely zamestnávateľov, škôl, univerzít v krajinách celého sveta. Momentálne je FCE uznávaný ako náhrada maturitnej skúšky, čo však platí iba do roku 2015. Okrem formálnej stránky Vám jazykové zručnosti získané prípravou na certifikát dodajú odvahu komunikovať v anglickom jazyku, rozumieť a používať jazyk naozaj plnohodnotne a efektívne.

Tento certifikát je uznávaný v krajinách po celom svete a v budúcnosti ho môžete využiť pri žiadosti o prácu v nadnárodných spoločnostiach, ktoré si vyžiadaním certifikátu overujú Vaše jazykové znalosti a Vy máte tak oveľa vyššiu možnosť získať miesto v niektorej z pobočiek týchto spoločností.

Z čoho sa skladá skúška FCE?
FCE sa skladá z piatich častí:

  • Čítanie: 1 hodina - Vašou úlohou bude porozumieť textom z umeleckej a odbornej literatúry, novín a časopisov a následne vyriešiť úlohy, ktoré overujú úroveň Vášho porozumenia
  • Písomný prejav: 1 hod. 20 min. Vašou úlohou bude ukázať, že viete vytvoriť dve rôzne písomné práce ako napríklad poviedka, list, článok, reportáž, kritika alebo esej. Hodnotí sa použitá slovná zásoba, úroveň gramatiky, invenčnosť a formálna stránka písomného prejavu.
  • Syntax a lexika: 45 minút Vyskúšame si Vašu schopnosť používať angličtinu a to pomocou úloh, ktoré nám ukážu, ako dobre ovládate gramatiku a slovnú zásobu, tvorbu slov, ustálené slovné spojenia, frázové slovesá atd.
  • Posluch: 40 minút Vašou úlohou bude ukázať schopnosť porozumieť širokej škále nahrávok vrátane spravodajských relácií, programov, dialógov a na ich základe vyriešiť príslušné úlohy
  • Ústny prejav: 14 minút Absolvujete skúšku spolu s iným kandidátom alebo v trojici, otestuje sa tým Vaša schopnosť samostatne sa podieľať na rozličných formách komunikácie – opis obrázka, diskusia na konkrétnu tému, výmena názorov so skúšajúcim atd.

Príprava na skúšku
Ako v prípade iných skúšok Cambridge aj v prípade tejto skúšky existuje široká škála možností ,ako sa na skúšky pripraviť.

Mnoho študentov uprednostňuje možnosť absolvovania prípravných kurzov, ktoré ponúka jazyková škola Globe. Dĺžka prípravy závisí od štartovacej línie, teda od toho, s akými vedomosťami do Globe prídete. Prípravné kurzy obsahujú prípravu na všetky časti skúšky, takže by Vás na samotnej skúške nemalo nič prekvapiť.

Môžete sa pripravovať aj samoštúdiom za pomoci stránok, ako je napríklad oficiálna stránka Cambridge (www.cambridgeesol.org), kde nájdete rozličné prípravné materiály, ktoré obsahujú krátku príručku, informácie pre kandidátov a vzory skúšobných hárkov so zvukovými súbormi s materiálom na posluchovú časť skúšky.

Výhodou prípravy v Globe je to, že objektívne dokážeme zhodnotiť Vaše momentálne vedomosti a zdokonaliť stránky jazyka, v ktorých máte nedostatky. Za desať rokov existencie Globe sme pripravili množstvo úspešných absolventov týchto skúšok.