TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je testom anglického jazyka uznávaným na celom svete. Jeho absolvovanie je častou podmienkou pre štúdium na zahraničnej univerzite.

Je akceptovaný na viac ako 6000 inštitúciách v 110 krajinách sveta - vrátane takmer každej univerzity v USA, Veľkej Británii, Austrálii, Novom Zélande a Kanade. Výsledky TOEFL sú zároveň medzinárodne uznávaným certifikátom, ktorý dokumentuje znalosť anglického jazyka na globálnom pracovnom trhu. Nevýhodou je, že platnosť výsledkov z TOEFL testu je dva roky.

Na čo mi bude TOEFL?
Ak sa chystáte študovať v USA alebo v Kanade, bude pre Vás TOEFL užitočný. Tieto testy sa nediferencujú podľa úrovne ako Cambridge certifikáty, sú na jednej (veľmi náročnej úrovni) a môže ich absolvovať ktokoľvek. O úspechu, či neúspechu rozhoduje skóre, ktoré je následne vyznačené na certifikáte.

Z čoho sa skladá TOEFL?
Rovnako ako Cambridge testy sa TOEFL skladá z viacerých častí, ktoré testujú jednotlivé jazykové kompetencie. Čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, morfológia a syntax, čítanie. Testy sú koncipované inak ako FCE alebo CAE, ale v konečnom dôsledku majú rovnakú výpovednú hodnotu a dokonale preveria Vašu znalosť angličtiny.

  • Modul gramatika a čítanie sa zameriava na zdokonalenie gramatických schopností študenta pomocou prípravných TOEFL cvičení a opravy simulovaných písomných skúšok. Obzvlášť veľký dôraz sa kladie na správne analytické schopnosti potrebné na dokončenie TOEFL skúšky.
  • Písomná časť skúšky testuje prvky, ktoré sa vyžadujú pri používaní komplexných súvetí (podraďovanie a priraďovanie), správne používanie interpunkčných znamienok, štrukturálne úpravy a rozdeľovanie odsekov v logike anglického štýlu.
  • Posluch s porozumením testuje schopnosť rozumieť dialógom z rôznych situácií ako aj rôznym autentickým prízvukom
  • Okrem klasických testov v papierovej podobe je možné sa rozhodnúť aj pre testy online. Výsledky z oboch foriem testu majú rovnakú hodnotu - pri výbere typu ide predovšetkým o Váš komfort.

Príprava na TOEFL
Keďže o TOEFL majú záujem predovšetkým pokročilejší študenti, podmienkou pre zaradenie študenta do skupinovej výučby je dosiahnutie jazykovej úrovne B2 vo vstupnom teste. V prípade, že je Vaša jazyková úroveň nižšia, odporúčame Vám zvoliť si individuálnu výučbu alebo príslušnú úroveň z ponuky kurzov všeobecnej angličtiny.