• Súdne preklady (preklady s okrúhlou pečiatkou úradného prekladateľa zapísaného v zozname znalcov MS SR) z/do anglického jazyka v meste Čadca vykonáva jedine Mgr. Andrea Hanuliaková (súdne preklady do iných jazykov nevykonávame)
  • Súdne preklady z/do anglického jazyka Vám vyhotovíme do 24 hodín od zadania
  • Cena za normostranu úradne overeného prekladu je 19.92€
  • Kontakt za účelom zadania súdneho prekladu: Mgr. Hanuliaková – 0904 510 964
  • Preklady bez úradného overenia z/do anglického jazyka Vám vyhotovíme v súlade s cenovou ponukou, ktorú Vám vypracujeme na základe Vami zaslaného dokumentu

Čo je úradne overený alebo súdny preklad?
Za úradne overený, resp. súdny preklad sa považuje preklad originálneho dokumentu zviazaný s prekladaným dokumentom trikolórou, označený okrúhlou pečiatkou modrej farby so slovenským štátnym znakom, zapečatený, s prekladateľskou doložkou a podpísaný prekladateľom. Takto vyhotovený úradný preklad je akceptovaný ambasádami, matrikami a ostatnými úradmi a inštitúciami na celom svete.

Akou formou doručiť dokument prekladateľovi?
Odporúčame osobné doručenie dokumentu do rúk prekladateľa vzhľadom na to, že preklad sa viaže s originálom. Ak máte k dispozícii slovenský originál, ale chcete si ho ponechať do budúcnosti, prekladateľovi doručíte notársky overenú kópiu. Ak kópia nie je overená notárom, dokument nie je úradmi akceptovaný. Ak máte zahraničný dokument s apostilou, viaže sa tento originálny dokument. Ak si chcete dokument ponechať, dáte si overiť notárom celý už preložený zväzok. Prevzatie prekladu je možné aj v čase cez víkendy a sviatky po telefonickom dohovore.

Čo je normostrana?
Normostranou pri preklade textu sa rozumie strana formátu A4, 30 riadkov textu, písmo Times New Roman, veľkosť 12, alebo 1800 znakov s medzerami. Pri úradných dokumentoch je nutné zachovať formálnu stránku originálu, riadkovanie, usporiadanie, tabuľky a podobne, takže normostranou sa rozumie zrkadlový preklad originálu dokumentu

Typy prekladov bez úradného overenia
Preklad bez úradného overenia nie je označený úradnou, okrúhlou pečiatkou súdneho prekladateľa. Ide o preklady štandardných dokumentov, pracovných zmlúv, nájomných zmlúv, abstraktov k diplomovým a bakalárskym prácam, ekonomických analýz, technologických procesov, webových stránok atd.
V Globe sme schopní Vám vyhotoviť preklad z akejkoľvek oblasti vrátane strojárstva, bankovníctva, medicíny atd. Všetky náročnejšie preklady prechádzajú jazykovou korektúrou odborných konzultantov z Veľkej Británie. Samozrejmosťou je grafická úprava výsledného dokumentu, ktorá je identická s predlohou.