Vzdelávacie inštitúcie, zamestnávatelia a vládne prisťahovalecké úrady vyžadujú doklad o znalostiach anglického jazyka ako súčasť prijímacích a výberových konaní. Tieto inštitúcie používajú IELTS čoraz viac.

Academic alebo General?
Skúšky IELTS majú dva moduly:

  • Akademický (Academic) - preveruje schopnosť kandidáta študovať v anglickom jazyku na vysokoškolskej alebo postgraduálnej úrovni
  • Všeobecný (General Training) - tento modul je vhodný pre tých, ktorí idú do anglicky hovoriacej krajiny za prácou alebo za nižším vzdelaním ako vysokoškolské. Je takisto určený na účely prisťahovalectva do Kanady, Austrálie a Nového Zélandu.

Skúška
Všetci kandidáti absolvujú preskúšanie v schopnosti rozumieť hovorenému slovu, čítaní, písomnom a ústnom prejave. Všetci absolvujú rovnaké skúšky v časti porozumenie a ústny prejav. V časti čítanie a písomný prejav si môžu kandidáti vybrať skúšku podľa toho, či chcú absolvovať modul Academic alebo General Training. Celkový čas skúšky je 2 hodiny a 45 minút. Prvé tri časti skúšky - posluch, čítanie a písomný prejav - sa vykonávajú v jeden deň. Skúška z ústneho prejavu sa môže vykonať sedem dní pred alebo po ostatných skúškach - podľa uváženia centra, kde sa skúšky vykonávajú. IELTS je v mnohých krajinách dostupná aj ako skúška, ktorá sa dá absolvovať online.

Počet bodov IELTS
Skúšky sú koncipované tak, aby pokryli širokú škálu úrovní znalosti anglického jazyka od začiatočníka až po experta. Tí, ktorí absolvujú skúšku, môžu získať celkový počet bodov 0 až 9, pričom 0 bodov sa udeľuje tým kandidátom, ktorí na skúške neuspeli a 9 bodov pre najzdatnejších kandidátov. Väčšina univerzít akceptuje úroveň 6 až 7 bodov, čo je postačujúce na vysokoškolské štúdium v angličtine.

Príprava na skúšku
Ako v prípade iných skúšok Cambridge aj v prípade tejto skúšky existuje široká škála možností, ako sa na skúšky pripraviť. Mnoho študentov uprednostňuje možnosť absolvovania prípravných kurzov, ktoré ponúka jazyková škola Globe. Dĺžka prípravy závisí od štartovacej línie, teda od toho s akými vedomosťami do Globe prídete. Prípravné kurzy obsahujú prípravu na všetky časti skúšky, takže by Vás na samotnej skúške nemalo nič prekvapiť.

Môžete sa pripravovať aj samoštúdiom za pomoci stránok, ako je napríklad oficiálna stránka Cambridge (www.cambridgeesol.org), kde nájdete rozličné prípravné materiály, ktoré obsahujú krátku príručku, informácie pre kandidátov a vzory skúšobných hárkov so zvukovými súbormi s materiálom na posluchovú časť skúšky.

Výhodou prípravy v Globe je to, že objektívne dokážeme zhodnotiť Vaše momentálne vedomosti a zdokonaliť stránky jazyka, v ktorých máte nedostatky.