Používame obsahovo unikátne študijné materiály, ktoré teenagerov motivujú a rozvíjajú ich schopnosť využívať angličtinu v prezentáciách a diskusiách.

  • Žiakov pred zaradením do skupín testujeme krátkym pohovorom aby mohli u nás začať na úrovni na akej sa objektívne nachádzajú
  • Diferencujeme potreby žiakov a zameriavame sa na ciele, ktoré sledujú ( štúdium na bilingválnom gymnáziu, monitor, komplexné zlepšenie komunikačných schopností)
  • Vytvárame prirodzené cudzojazyčné prostredie, v ktorom si žiaci zvyknú cudzí jazyk používať prirodzene a intuitívne
  • Venujeme sa témam ako je veda, technika, príroda, história, geografia, cestovanie atd.
  • Mladých ľudí sa snažíme zaujať najmodernejším študijným materiálom vrátane dokumentárnych filmov, reportáží, článkov a podobne.
  • Osvojenú slovnú zásobu žiakov učíme používať vo vlastných prezentáciách a v diskusiách
  • Primárne sledujeme to, aby sme teenagerov zaujali, naučili ich v cudzom jazyku nielen prijímať informácie, ale aj vyjadrovať svoje názory a argumentovať
  • Teenagerov priebežne monitorujeme testovaním a dávame rodičom spätnú väzbu o ich pokroku
  • Garantujeme posun o jednu jazykovú úroveň za jeden školský rok

Čo program pre teenagera obsahuje?
Študijný program pokrýva všetky jazykové kompetencie. Každý blok je vyvážený a obsahuje vysvetlenie konkrétnej gramatiky, jej použitie v situačnom kontexte, prácu so slovnou zásobou a jej okamžité využívanie v komunikácii. Náplň hodín obohacujú unikátne materiály vytvorené v spolupráci s bilingválnymi gymnáziami, audio a video materiály, prezentácie atd., ktoré študenta motivujú k praktickému využívaniu jazyka.

Ako teenagerov motivujeme?
Zapáliť žiakov pre angličtinu je prvá vec, ktorú musíme urobiť aby sme dosiahli želané výsledky. Naši žiaci majú už po niekoľkých týždňoch viditeľný pokrok vo vedomostiach a sami časom nadobudnú presvedčenie, že sa môžu zlepšovať. Okrem toho im pripravujeme na každý blok hodín krátke testy slovnej zásoby a gramatiky, aby dochádzalo k neustálemu opakovaniu štruktúr a novonadobudnutej slovnej zásoby. Samozrejmosťou je uvoľnená, ale stále pracovná atmosféra, ktorá nám prácu značne uľahčuje.

Aká je frekvencia hodín?
Teenageri majú 2x v týždni 90 min blok.