Jazyková príprava stredoškolákov je našou ukážkovou činnosťou, na ktorú sme naozaj pyšní. Naši absolventi sú nadmieru úspešní v medzinárodných skúškach a v štúdiu v zahraničí.

  • Študentov pred zaradením do skupín testujeme krátkym pohovorom aby mohli u nás začať na úrovni na akej sa objektívne nachádzajú
  • Keďže 90% našich študentov tvoria študenti gymnázia a obchodnej akadémie, ktorí hľadajú nadštandard, náplň študijných programov pre študentov je nad rámec učebných osnov v školách
  • Venujeme sa hĺbkovému štúdiu gramatiky, vetnej skladby, lexiky, slovotvorby a štylistiky
  • Študentov systematicky pripravujeme na absolvovanie maturitnej skúšky alebo medzinárodných certifikátov na úrovni B2 a C1.
  • Vytvárame prirodzené cudzojazyčné prostredie, v ktorom si študenti zvyknú cudzí jazyk používať prirodzene a intuitívne v prezentáciách a diskusiách na rôzne témy.
  • Študentov sa snažíme zaujať najmodernejším študijným materiálom vrátane dokumentárnych filmov, reportáží, článkov a podobne.
  • Materiály, ktoré používame sú koncipované rovnako ako maturitné testy, resp. testy FCE a CAE.

Prečo začať v Globe?
Každý stredoškolák by si mal uvedomiť, že je najvyšší čas začať systematicky a cieľavedome rozvíjať jazykové znalosti. Reálna situácia je taká, že stredná škola neposkytuje študentovi dostatočné možnosti na to, aby mohol urobiť výraznejší pokrok. Príčinou býva nesprávne zaradenie žiaka do skupiny, veľké skupiny, absencia komunikácie v jazyku a bohužiaľ aj nekvalitné personálne zabezpečenie a nedostatok kvalitných učiteľov jazykov.

Čo program pre stredoškoláka obsahuje?
Študijný program pokrýva všetky jazykové kompetencie. Každý blok je vyvážený a obsahuje hĺbkové objasnenie resp. zopakovanie konkrétnej gramatiky, jej použitie v situačnom kontexte, prácu so slovnou zásobou a jej okamžité využívanie v komunikácii. Náplň hodín obohacujú unikátne materiály vytvorené v spolupráci s bilingválnymi gymnáziami, audio a video materiály, prezentácie atd., ktoré študenta motivujú k praktickému využívaniu jazyka. Samozrejmosťou sú materiály, ktoré sú koncipované v súlade s požiadavkami maturitných skúšok, resp. medzinárodných certifikátov.

Ako študentov motivujeme?
Najsilnejšou motiváciou sú naši lektori, ktorí svojimi vedomosťami a plynulou znalosťou jazyka študentov vedú k využívaniu ich vlastného potenciálu. V okamihu, keď si študent uvedomí, že je schopný s lektorom viesť dialóg, jeho často negatívny postoj k učeniu sa mení na pozitívny. Okrem toho študentom pripravujeme na každý blok hodín krátke testy slovnej zásoby a gramatiky, aby dochádzalo k neustálemu opakovaniu štruktúr a novonadobudnutej slovnej zásoby. Samozrejmosťou je uvoľnená, ale stále pracovná atmosféra, ktorá nám prácu značne uľahčuje.

Aká je frekvencia hodín?
Stredoškoláci majú na výber medzi dvomi formami. Môžu si vybrať 1 x 120 minút týždenne alebo 2x 90 min. týždenne. Forma 2x 90 min je efektívnejšia a motivujúcejšia z hľadiska rýchlosti pokroku.