Dáme vašim deťom pevné základy angličtiny a naučíme ich používať ju ako prostriedok k získavaniu a odovzdávaniu ďalších informácií.

  • Žiakov pred zaradením do skupín testujeme krátkym pohovorom aby mohli u nás začať na úrovni na akej sa objektívne nachádzajú
  • Našou prioritou je vybudovanie pevných základov jazyka a ich upevňovanie neustálym používaním štruktúr priamo v komunikácii
  • Vytvárame prirodzené cudzojazyčné prostredie, v ktorom si žiaci zvyknú cudzí jazyk používať prirodzene a intuitívne
  • Cudzí jazyk používame ako prostriedok na odovzdávanie informácií. Žiak sa učí históriu, geografiu, biológiu a iné predmety a nadobúda nové poznatky o skutočnom svete.
  • Výučba je vďaka našim vlastným podporným materiálom, obrázkom, textom a videám zaujímavá a motivujúca.
  • Cieľom celého konceptu je Vaše dieťa pre učenie jazyka zapáliť a ukázať mu ako funguje v praxi
  • Deti priebežne monitorujeme testovaním a dávame rodičom spätnú väzbu o ich pokroku
  • Garantujeme posun o jednu jazykovú úroveň za jeden školský rok

Ako vyučovanie prebieha?
Kurzy angličtiny v Globe navštevujú predovšetkým žiaci, ktorí sú ambiciózni a aj v škole majú dobré výsledky. Študijné skupiny sú cca 8-10 členné, preberajú sa všetky aspekty jazyka a žiak sa učí používať nové štruktúry a slovnú zásobu v tvorivej komunikácii, diskusii, prezentáciách atd. Naši noví žiaci, ktorí očakávajú, že si hodiny pasívne odsedia a nikto ich nebude ani kontrolovať ani nútiť hovoriť, sú veľmi prekvapení  

Chcete na bilingválne gymnázium?
Špeciálne sa venujeme ôsmakom a deviatakom, ktorí majú ambíciu študovať na bilingválnych sekciách stredných škôl. Aj keď sa na tieto školy prijímacie skúšky z jazyka nerobia, dokážeme ich pripraviť tak, aby počas prvého, niekedy počas celých 5 rokov štúdia, nemali problémy. V Globe používame také isté metódy, akými sa učí na bilingválnom gymnáziu, takže naši žiaci sú na zmenu pripravení najlepšie.

Čo robiť ak má žiak s angličtinou veľké problémy?
Žiaci, ktorí s angličtinou bojujú a stále nemajú želané výsledky, môžu prísť k nám kedykoľvek počas školského roka a s problémom niečo urobiť. Po základnej diagnostike, zistení príčiny neúspechu a po porade s rodičmi zvolíme vhodnú formu štúdia, individuálne hodiny alebo kombináciu individuálnych a skupinových hodín. Výsledkom by malo byť doplnenie základov jazyka, orientácia v gramatike a odstránenie bloku v komunikácii.

Aká je frekvencia hodín?
Frekvencia vyučovania je zvyčajne 2 x 90 min. týždenne. Žiaka do skupiny zaraďujeme podľa jeho aktuálnych vedomostí, veku a schopností. Individuálne hodiny sa realizujú podľa aktuálnej potreby žiaka. V prípade, že nie je v časových možnostiach žiaka do Globe chodiť 2x v týždni, je možné mať dlhší blok počas jedného poobedia.