Autentické cudzojazyčné prostredie vaše deti naučí angličinu vnímať podvedome a vytvoriť si trvalú schopnosť rozumieť a neskôr efektívne komunikovať.

  • Deti od 3 rokov učíme dynamickou, zážitkovou formou
  • Aktivity sa počas hodiny plynule striedajú a rozvíjajú sa tak rôzne schopnosti dieťaťa
  • Okrem hier, pesničiek a videí sú deti vystavené bežnému hovorenému prejavu lektora a učia sa cudzí jazyk vnímať rovnako ako svoj materinský
  • Deti sa učia pohotovo reagovať a prirodzene sa v jazyku vyjadrovať
  • Učíme podľa našej metodiky, ktorú sme vypracovali zozbieraním stratégií a poznatkov získaných počas dlhoročnej práce s deťmi rôzneho veku

Čo bude Vaše dieťa na hodinách robiť?
Kurzy angličtiny pre deti v Globe v Čadci začínajú kurzami pre deti od 3 rokov. Kurzy sú vedené zážitkovou, hravou formou, čo však neznamená, že učenie je na druhom mieste. Využívame schopnosť detí absorbovať melódiu a informačný obsah jazyka podvedome. Deti sú zahrnuté činnosťou aj hrou, aj podvedomým učením sa a predovšetkým komunikačnými aktivitami. Je samozrejmé, že kvalitu angličtiny pre deti považujeme za nesmierne dôležitú, pretože práve v detskom veku sa vytvára k jazyku trvalý vzťah a našim cieľom je, aby bol pozitívny.

Čo sa dieťa za školský rok dokáže naučiť?
Hodiny prebiehajú iba v angličtine, pretože sa usilujeme viesť deti ku komunikácii. Dieťa by sa malo naučiť spontánne reagovať na základné podnety v cudzom jazyku. Nie je však reálne, že po absolvovaní jedného roku bude na dovolenke v zahraničí za Vás komunikovať, keďže ešte nie je dosť zrelé na to, aby dokázalo s jazykom narábať samostatne.

Aká intenzita je optimálna?
Najideálnejšia je situácia, keď dieťa prichádza do styku s angličtinou každý deň, čo je však v našich podmienkach nemožné. Vyučovanie prebieha vo frekvencii 3x 60 min, 2 x 60 min týždenne. Forma 1 x 60 min. je úplne základná s najnižším efektom, efekt sa zvyšuje zvýšením frekvencie hodín, forma 2x60 min je únosným kompromisom pre rodičov aj pre nás z hľadiska efektivity vyučovania.